Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miejski w Strzelnie » Referaty

Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego

Referat Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego 

Opis działania:
Do referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

Do kompetencji Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi;
2) współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa;
3) tworzenie zasobów gruntów pod potrzeby Gminy;
4) ochrona gruntów rolnych i leśnych;
5) nadzór nad gospodarowaniem gruntami komunalnymi;
6) gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Strzelno;
7) prowadzenie rejestru mienia komunalnego na terenie miasta i gminy;
8) przygotowywanie umów dzierżaw działek rolnych i rekreacyjnych stanowiących własność Gminy;
9) naliczanie czynszów za dzierżawy;
10) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, prowadzenie rejestrów i obciążeń;
11) sprzedaż mieszkań i gruntów, prowadzenie przetargów;
12) nabywanie, przejmowanie, zmiany i scalanie gruntów;
13) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz nadzór nad ich realizacją;
14) opracowywanie i realizacja ładu przestrzennego w Gminie;
15) opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
16) prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości;
17) wydawanie informacji o terenie;
18) prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej;
19) prowadzenie wszelkich spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody na terenie Gminy Strzelno;
20) prowadzenie spraw z zakresu zadrzewień;
21) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
22) nadzór nad pomnikami i i miejscami pamięci narodowej;
23) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie;
24) organizacja usług i utrzymanie zieleni gminnej;
25) nadzór nad oświetleniem ulicznym;
26) organizowanie oraz prowadzenie targowiska;
27) komunalizacja mienia;
28) prowadzenie rejestru mienia komunalnego na terenie wsi i miasta;
29) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
30) wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu;
31) określenie wysokości opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
32) utrzymywanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych w tym ulic i chodników w mieście – planowanie remontów oraz utrzymanie zimowe dróg;
33) dbałość o sprawną organizację i bezpieczeństwo ruchu na drogach oraz wydawanie opinii w tym zakresie i współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego;
34) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w tym zezwoleń na lokalizację w pasie dróg obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego;
35) gromadzenie informacji i danych ekonomiczno-gospodarczo-socjologicznych dotyczących Gminy;
36) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych;
37) działania na rzecz rozwoju turystycznego;
38) opracowywanie i pilotowanie wniosków kierowanych do funduszy strukturalnych Unii Europejskich;
39) przygotowanie i upowszechnianie oferty inwestycyjnej gminy;
40) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Strzelno;
41) obliczanie i realizacja dodatków mieszkaniowych;
42) administrowanie budynkami gminnymi;
43) przygotowywanie oraz prowadzenie ewidencji umów najmu, wymiaru czynszu i wyposażenia lokali;
44) prowadzenie kart obiektów budynków komunalnych;
45) dokonywanie przeglądów technicznych obiektów i ocena stanu technicznego;
46) planowanie oraz realizacja zadań remontowych budynków komunalnych w gminie;
47) kontrola plantacji maku.

 

1.   

Paulina Grobelna       

Kierownik referatu

52 318 22-47

2. 

Hanna Zebel

Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej

52 318-22-47

3.   

Sara Filipczak

Referent ds. mieszkaniowych

52 318-22-29

4.

Sylwia Kowalska

Starszy specjalista ds. administracji budynków komunalnych

52 318-22-29

5.

Przemysław Stelmaszyk

Specjalista ds. dróg i działalności gospodarczej

52 318-22-21

6.

Natalia Adamczak

Młodszy referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

52 318-22-4452 318-22-44

7.

Maciej Nowak

Specjalista  ds. mienia komunalnego

52 318-22-20 
Lista załączonych plików      
oswiadczenie majatkowe Maria Giza (253.6kB)        
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Maria Giza (56.7kB)        
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Maria Giża (231kB)        
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Maria Giża (299.9kB)        
Maria Giża oświadczenie majątkowe za 2007 rok (656.2kB)        
Redaktor: Grzegorz Sienkiewicz Źródło: Urząd Miejski
Utworzony: 2004-06-21 09:16:36 Ostatnia zmiana: 2018-04-24 09:30:49