Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893298
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Twoja szansa

,,Twoja szansa”
 

    


,,Twoja szansa”

    11 grudnia 2009 r. w restauracji pod Topolami w Strzelnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu ,,Twoja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie.
    Realizację projektu przedstawiły: Jolanta Woźnica oraz Dorota Rąblewska z Fundacji Ekspert Kujawy.
Projekt był realizowany od 01 stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r.
Koszt ogółem projektu wyniósł 154.445,00 zł, w tym wkład własny to 16.216,73 zł. 
    Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań umożliwiających osobom i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.
    Celami szczegółowymi były:
- nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
- wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych,
- zdobycie/podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
    Grupą docelową projektu systemowego były osoby zamieszkujące Gminę Strzelno i korzystające z pomocy społecznej, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kontraktami socjalnymi objęto 12 osób.
    W oparciu o Program Aktywności Lokalnej uczestnikami była również młodzież w wieku 15-24 lat zagrożona wykluczeniem społecznym. O wyborze grupy, do której skierowano PAL zdecydował fakt, że MGOPS ma do czynienia z rodzinami, w których występują negatywne zjawiska jak: alkoholizm, bezrobocie, konflikty itp.
    Koszt całkowity kontraktów socjalnych wyniósł 38.400,00 zł. W ramach aktywnej integracji zawartych zostało 12 kontraktów socjalnych łączących instrumenty aktywnej integracji: edukacyjnej, zawodowej oraz społecznej w tym m.in. uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, gdzie zostały przeprowadzone następujące warsztaty i szkolenia:
- warsztaty doradztwa zawodowego, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo prawne, pośrednictwo pracy.
- szkolenie z zakresu opiekunka osób starszych - teoria i praktyka dla 8 kobiet,
- szkolenie z zakresu operator wózków widłowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 4 mężczyzn.
    Natomiast koszt całkowity PAL-u wyniósł 17.359,92 zł.
    W PAL również uwzględniono instrumenty aktywnej integracji dla 12 osób. Główne działania PAL-u obejmowały m.in.:
- poradnictwo specjalistyczne – spotkania z pedagogiem w formie indywidualnej i grupowej oraz warsztaty psychologiczne,
- aktywizację zawodową młodzieży – spotkania z doradcą zawodowym,
- organizację wolontariatu 
    Sukcesem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej oraz wsparcie młodzieży poprzez zwiększenie ich potencjału i szans w otaczającym ich świecie, jak również zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu


Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

3340

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2009-12-22 14:19:49

Utworzony:

2009-12-22 13:18:18

Historia zmian


Sputnik Software