Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896098
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 r. RR.6733.7.2014

Strzelno, dnia 11 lipca 2014r.

RR.6733.7.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Strzelna

z dnia  11 lipca  2014r.

 

        Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013r.,  poz.267)

zawiadamiam  strony  postępowania

        o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Strzelno ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno reprezentowanej przez Pana Stanisława Konieczka   z dnia  02 lipca 2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gastronomiczno – noclegowego na Zakład Aktywności Zawodowej na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 525 położonej   w miejscowości Przyjezierze, obręb Miradz, gm. Strzelno.

            Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                             Burmistrz Strzelna

                                                                             Ewaryst  Matczak

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1097

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-07-17 15:29:55

Utworzony:

2014-07-17 14:46:04

Historia zmian


Sputnik Software