Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902401
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 r. RR.6733.6.2014

Strzelno, dnia 11 lipca 2014r.

RR.6733. 6. 2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Strzelna

z dnia  11 lipca  2014r.

 

        Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013r.,  poz.267)

 zawiadamiam  strony  postępowania

        o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Strzelno ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno reprezentowanej przez Pana Stanisława Popielewskiego z dnia  09 lipca 2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej  o zaplecze, magazynek i kotłownię c.o. na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 102 położonej   w miejscowości Jeziorki, obręb Jeziorki, gm. Strzelno.

        Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                       Burmistrz Strzelna

                                                                       Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1119

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-07-17 15:27:22

Utworzony:

2014-07-17 14:25:47

Historia zmian


Sputnik Software