Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896089
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 lipca 2014 r. RR.6733.4.2014

                                                                      Strzelno, dnia 03 lipca 2014 r.

RR.6733.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA    STRZELNA

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 03 lipca 2014 r.
dla
Pana Mirosława Kwiatkowskiego
działającego w imieniu Gminy Strzelno, ul. Jakuba Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

decyzji nr RR.6733.4.2014

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 289/15, 291, 1172/6, 1172/15 położonych w obrębie Strzelno, gm. Strzelno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                         Burmistrz Strzelna

                                                                           Ewaryst Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1151

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-07-11 14:33:28

Utworzony:

2014-07-11 14:28:03

Historia zmian


Sputnik Software