Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905096
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 02 lipca 2014r. RR.6733.2.2014

                                                                        Strzelno, dnia 02 lipca 2014r.

RR.6733.2.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  STRZELNA

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 02 lipca  2014r.
dla
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku ,
Zakład   w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Sobierajewicza

decyzji nr RR.6733.2.2014

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE wraz z przyłączem dn 63 PE na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 1041, 854, 869, położonych w obrębie Strzelno, gm. Strzelno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                              Burmistrz Strzelna

                                                                                               Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1225

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-07-11 14:01:42

Utworzony:

2014-07-11 13:55:54

Historia zmian


Sputnik Software