Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6816286
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 lipca 2014 r. RR.6733.5.2014

                                                                       Strzelno, dnia  03 lipca  2014 r.
RR.6733. 5. 2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza   Strzelna
z dnia  03 lipca  2014r.

 

    Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267)

zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowanej przez Panią Ewę Karaś z dnia 24 czerwca  2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 950, 1196 położonych w obrębie Strzelno, gm. Strzelno.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                Burmistrz Strzelna

                                                                                 Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1219

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-07-04 12:44:01

Utworzony:

2014-07-04 12:37:56

Historia zmian


Sputnik Software