Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907293
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Stowarzyszenie ,,Kwiecista Wieś"

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia    ROZDZIAŁ II  cele i formy działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalno- oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczeństwa wiejskiego, poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, pozyskiwanie, finansowanie lub współfinansowanie:
1. działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celu statutowego,
2. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,
3. działalności integrującej członków Stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
4. doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,
5. działalności oświatowej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów tematycznych),
6. działalności dobroczynnej (imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową),
7. działalności kulturalnej (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
8. różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej
9. działań na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki,
10. funduszy stypendialnych dla kobiet, młodzieży
11. funduszy ze środków unijnych na realizację celów statutowych
12. samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,
13. wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,
14. stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,
15. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,
16. organizacji czasu wolnego kobiet i ich rodzin, wycieczek i aktywnego wypoczynku,
17. pracy na rzecz dzieci i młodzieży z terenu sołectwa i współpracy z nimi
18. poradnictwa oraz doradztwa mającego na celu wspomaganie kobiet i ich rodzin,
19. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu
20. działania integrujące kobiety z różnych środowisk
21. grup terapeutycznych stosownie do potrzeb,
22. aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet i ich rodzin
23. współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin,
24. przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym,
25. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet,
26. inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
27. działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym,
28. promowanie kobiet szczególnie uzdolnionych,
29. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
30. promocji i organizacji wolontariatu,
31. podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną
32. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
33. podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i lokalnej agroturystyki
34. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich,
35. Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacja punktów doradztwa i poradnictwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  za pomocą form działania:
1. Współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia
2. Współpracy z organami władzy, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i zawodowymi
3. Współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością Stowarzyszenia
4. Praca na rzecz integracji pokoleń – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
5. Propagowanie i pielęgnacja lokalnych tradycji regionalnych
6. Organizowanie wystaw i pokazów z zakresu rękodzieła ludowego i zanikającego rzemiosła oraz wernisaży i dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych
7. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez i przedsięwzięć charytatywnych dla mieszkańców sołectwa i gminy.
8. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej
9. Współpracy na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1261

Źródło:

Beata Przekwas - Pietruszka

Ostatnia zmiana:

2014-06-18 09:20:09

Utworzony:

2014-06-18 09:14:43

Historia zmian


Sputnik Software