Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907262
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 21 maja 2014 r. RR.6733.4.2014

Strzelno, dnia 21 maja 2014 r.

RR.6733.4.2014

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Strzelna

z dnia 21 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego   (Dz. U. z 2013 r., poz.267)


                                                        zawiadamiam  strony  postępowania

 

że w dniu 05 maja 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonej nr ewid.  289/15, 291, 1172/6, 1172/15 położonych w m. Strzelno, obręb Strzelno, gm. Strzelno.

            Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz  Strzelna

 

                                                                               Ewaryst  Matczak

                                                                                       

 

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1060

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-05-23 11:16:52

Utworzony:

2014-05-23 11:12:23

Historia zmian


Sputnik Software