Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902406
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 28 stycznia 2014 r. RR.6733.10.2013

                                                                            Strzelno, dnia 28 stycznia 2014r.

RR.6733.10.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  STRZELNA

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 28 stycznia  2013 r.

dla
Pana Ewarysta Matczak, działającego w imieniu Gminy Strzelno
ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

decyzji nr  RR.6733.10.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 8/2 oraz budowie  wjazdu i zjazdu na działce o nr ewid. 8/1 położonej w obrębie Strzelno Klasztorne, gm. Strzelno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                      Burmistrz  Strzelna

                                                                                        Ewaryst  Matczak

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1208

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-02-03 13:01:22

Utworzony:

2014-02-03 12:52:59

Historia zmian


Sputnik Software