Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895186
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2014 r. RR.6733.9.2013

Strzelno, dnia 29 stycznia 2014 r.

RR.6733.9.2013

 

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza  Strzelna

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49    i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2013 r., poz.267)

zawiadamiam  strony  postępowania

że w dniu 21 listopada 2013r., po uzupełnieniu dnia 24 stycznia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2453C Strzelno – Wójcin – granica woj.( Kownaty), odcinek Miradz kier. Nowa Wieś od km 2+790 do km 4+120 o dł. 1,330 km na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 368,  obręb Miradz, gm. Strzelno oraz na skrzyżowaniach z drogą nr 2449C na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 369, 372  położonych w obrębie Miradz, gm. Strzelno.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                              Burmistrz  Strzelna

                                                                                                Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1248

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-02-03 13:09:46

Utworzony:

2014-02-03 13:05:39

Historia zmian


Sputnik Software