Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905175
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 03 stycznia 2014 r. RR.6733.1.2014

Strzelno, dnia 03 stycznia 2014r.

RR.6733.1.2014

 

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Strzelna
z dnia  03 stycznia  2014r.

    Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267)

zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marcina Bartoś -  Biuro projektowe i nadzór budowlany, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów– działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Strzelno, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, z dnia  04 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, adaptacji wielorodzinnego budynku mieszkalno -  handlowo -  usługowego i dostosowaniu wejścia do budynku (biblioteki) dla osób niepełnosprawnych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 750 położonej w m. Strzelno, obręb Strzelno, gm. Strzelno.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                               Burmistrz Strzelna

                                                                                Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1221

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-01-07 15:48:25

Utworzony:

2014-01-07 15:42:34

Historia zmian


Sputnik Software