Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895215
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna dnia 18 grudnia 2013 r. RR.6733.10.2013

Strzelno, dnia 18 grudnia 2013r.

RR.6733.10.2013

 

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza   Strzelna

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego   (Dz. U. z 2013 r., poz.267)

zawiadamiam  strony  postępowania

że w dniu 18 grudnia 2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 8/2, obręb Strzelno Klasztorne, gm. Strzelno oraz budowie zjazdu na drogę gminną ( dz. nr 2) poprzez działkę nr 8/ 1, obręb Strzelno Klasztorne, gm. Strzelno.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                              Burmistrz  Strzelna

                                                                                               Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1194

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-12-20 12:36:46

Utworzony:

2013-12-20 12:32:17

Historia zmian


Sputnik Software