Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6246432
od 02 marca 2005Edukacja » Stypendia dla studentów szkół wyższych

Stypendia dla studentów szkół wyższych

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Strzelna  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  stypendium
dla  studentów  szkół  wyższych

1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:
1) na stałe zamieszkują na terenie gminy Strzelno,
2) nie przekroczyły 25 roku życia,
3) dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) czyli nie jest wyższy niż 539,00 zł netto lub 623,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Stypendystami mogą zostać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy oprócz spełnienia wymogów formalnych określonych w pkt. l, zostali wpisani na listę studentów studiów dziennych, jakiejkolwiek szkoły wyższej w Polsce lub studiują na w/w studiach i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów merytorycznych :
1) studenci pierwszego roku studiów:
a) są laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych lub sportowych, międzynarodowych i ogólnopolskich i uzyskali średni wynik z przedmiotów maturalnych powyżej 4,0 lub średni wynik z trzech obowiązujących przedmiotów wybranych egzaminu pisemnego powyżej 60 %,
b) są laureatami bądź finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych lub sportowych na szczeblu wojewódzkim i uzyskali średni wynik z przedmiotów maturalnych powyżej 4,0 lub średni wynik z trzech obowiązujących przedmiotów wybranych egzaminu pisemnego powyżej 60 %,
c) uzyskali szczególne wyniki w nauce i uzyskali średni wynik z przedmiotów maturalnych powyżej 4,0 lub średni wynik z trzech obowiązujących przedmiotów wybranych egzaminu pisemnego powyżej 60 %.
2) studenci drugiego i kolejnych lat studiów:
a) uzyskali dobre wyniki w nauce w minionym roku akademickim.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić :
1) dyrektor, rektor szkoły wyższej,
2) fundacja, stowarzyszenie i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów,
3) rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów oraz studenci,    
4) każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

4.1. Stypendia przyznaje Burmistrz Strzelna, po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną,
2. Stypendia wypłacane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca,
3. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych pisemnie.

5. Stypendium zostanie przyznane na okres od 01.10.2013 r. do 30.06.2014 r.

6. Formularze wniosków wraz z listą wymaganych załączników dostępne są w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem  www.bip.strzelno.pl

7.  Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 do dnia 30.09.2013 r.

8. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.                                                                          Burmistrz
 
                                                                      Ewaryst MatczakLista załączonych plików      
Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium dla studentów szkół wyższych (27.5kB) pobierz pokaż
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium dla studentów szkół wyższych (26kB) pobierz pokaż
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów szkół wyższych (50kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2376

Źródło:

Piotr Łuczak

Ostatnia zmiana:

2013-09-03 13:27:16

Utworzony:

2013-09-03 13:21:52

Historia zmian


Sputnik Software