Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829809
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 sierpnia 2013 r. RR.6733.7.2013

                                                                  Strzelno, dnia 22 sierpnia 2013r.

RR.6733.7.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  STRZELNA

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 22 sierpnia  2013r.
dla
Pana Jacka Ziemnickiego,  zam. ul. Grobla 16, 88-300 Mogilno
działającego w imieniu Gminy Strzelno

decyzji nr RR.6733.7.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ew. 419/1 położonej w obrębie Strzelno, gm. Strzelno  oraz działkach o nr ew. 125/2 i 125/3 położonych w obrębie Bławaty, gm. Strzelno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:
1/ BIP Urzędu  Miejski Strzelno
2/ tablica ogłoszeń w UM Strzelno,
3/ a/a

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1222

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-08-28 13:12:06

Utworzony:

2013-08-28 13:08:15

Historia zmian


Sputnik Software