Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896836
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Przetargi

Wykonanie usługi zarządzania projektem pt. z fizyką i techniką za pan brat !

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Wykonanie usługi zarządzania projektu pt. z fizyką i techniką za pan brat !


CPV:
80000000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust.2 Pzp albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ
6)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.


Termin realizacji:
na okres 23 miesięcy od dnia 19.08.2013 roku do dnia 30.06.2015 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Marek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-08-06 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-08-06 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1000,00 zł

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usługi zarządzania projektem "Z FIZYKĄ I TECHNIKĄ ZA PAN BRAT!" nr WND-POKL.03.03.04-00-238/12 realizowanego przez gminę Strzelno w ramach Działania 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałania 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego na mocy umowy o nr UDA-POKL.03.03.04-00-238/12-00. Przedmiotem zamówienia obejmuje koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL, wykonywanie obowiązków związanych z realizacją projektu, m.in. spraw organizacyjnych, rekrutacja, promocja, rozliczenie projektu i prawidłowa archiwizacja projektu.

Firmy uczestnicząceLista załączonych plików      
SIWZ_Gimnazjum_projekt_zarzadzanie (418kB) pobierz pokaż
ogłoszenie_bip (288kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Maciej Gajewicz

Ilość wyświetleń:

1930

Źródło:

Maciej Gajewicz

Ostatnia zmiana:

2013-08-06 14:44:30

Utworzony:

2013-07-17 12:05:00

Historia zmian


Sputnik Software