Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896783
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2013 r. RR.6733.8.2013

Strzelno, dnia 16 lipca 2013r.

RR.6733.8.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Strzelna

z dnia  16 lipca  2013 r.

 


    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego   (Dz. U. z 2013r., poz. 267)

                           
                                             zawiadamiam  strony  postępowania

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Krzysztofa Dybicza – ,,SANIT – PROJEKT” Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Wachowiaka 7/28, 88-100 Inowrocław z dnia 08 lipca 2013r. /data wpływu/, działającego w imieniu i na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 160 mm wraz z przyłączami PE dn    63 mm do budynków mieszkalnych na nieruchomościach  oznaczonych nr ewid. 977, 853, 842, 843, 860, 975, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 980, 981, 982, 983, 985, obręb Strzelno, gm. Strzelno.

    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1354

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-07-17 15:34:17

Utworzony:

2013-07-17 15:26:16

Historia zmian


Sputnik Software