Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902437
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 17 czerwca 2013 r. RR.6733.5.2013

                                                                      Strzelno, dnia 17 czerwca 2013r.

RR.6733.5.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA  STRZELNA

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 17 czerwca 2013r.

dla

Pani Wioletty Doniec
ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk, pełnomocnika firmy POLKOMTEL  Sp. z o.o. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

decyzji nr RR.6733.5.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 220, położonej w miejscowości Strzelno, obręb Strzelno, gm. Strzelno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:
1/ BIP Urzędu  Miejski Strzelno
2/ tablica ogłoszeń w UM Strzelno,
3/ a/a

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1295

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-06-20 17:24:36

Utworzony:

2013-06-20 17:18:48

Historia zmian


Sputnik Software