Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905172
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 02 maja 2013 r. RR.6733.3.2013

Strzelno, dnia 02 maja 2013 r.

RR.6733.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza   Strzelna
z dnia  02 maja  2013 r.

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Stefana Waszak – ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 5, 88-300 Mogilno z dnia 20 marca 2013r./ data wpływu /, po uzupełnieniu dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV, budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV oraz budowie złącz kablowo – pomiarowych na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 29/2, 28/5, 30 położonych w obrębie Ostrowo, gm. Strzelno.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zawieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w  Strzelnie

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1278

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-05-20 15:43:10

Utworzony:

2013-05-20 15:36:15

Historia zmian


Sputnik Software