Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829758
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 10 kwietnia 2013 r. RR.6733.4.2013

Strzelno, dnia 10 kwietnia 2013r.

RR.6733.4.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza   Strzelna
z dnia  10 kwietnia  2013r.

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego   (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)


                                         zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Wiesława Domańskiego – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090  Bydgoszcz z dnia  21 marca  2013r./ data wpływu / w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku Komisariatu Policji na pomieszczenia biurowe wraz ze związaną z tym przebudową, wymianą pokrycia dachowego, dostosowaniem strefy wejścia i wykonaniem zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku garażowego z wymianą bram garażowych i wymiana  nawierzchni utwardzonej terenu siedziby komisariatu z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 794, obręb Strzelno, gm. Strzelno, położonej w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 4.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1465

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-04-26 11:39:57

Utworzony:

2013-04-26 11:28:20

Historia zmian


Sputnik Software