Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6815117
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Nowy system gospodarowania odpadami

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
    Do obowiązku gminy należy stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanej potocznie PSZOK-iem.
    Zadaniem PSZOK-u będzie zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.
    PSZOK utworzony będzie w miejscu zapewniający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy Strzelno. Zbierane w nim będą następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone i bioodpady w tym odpady opakowań ulegające biodegradacji.
    Wszystkie wysegregowane odpady będą odbierane od mieszkańców bezpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlano - remontowych gdzie przyjęto limit 1m3 na rok od gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitu 1m3 będzie objęte opłatą której stawkę określi przedsiębiorca wygrywający przetarg.
    Zorganizowanie punktu wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takiego przedsięwzięcia. Koszty uruchomienia takiego punktu zależą od wielu czynników, m.in. od przyjętego standardu wyposażenia, dostępności terenu i stanu jego uzbrojenia czy poziomu cen robót budowlanych na rynku lokalnym. Utworzenie PSZOK-u nie oznacza bynajmniej rezygnacji z innych metod zbiórki odpadów wysegregowanych. Metody zbiórki od ludności odpadów wysegregowanych ustalona została w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2088

Źródło:

Marcin Jasiński

Ostatnia zmiana:

2013-02-18 11:06:31

Utworzony:

2013-02-18 10:46:24

Historia zmian


Sputnik Software