Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6443344
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w Gminie Strzelno

Burmistrz Strzelna  Ewaryst Matczak ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia o konkursie.
                                       Zarządzenie Nr 2/2013
                                     
BURMISTRZA STRZELNA
                                     
z dnia 16 stycznia  2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


    Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz.1536 z 2011r. Nr 112, poz. 654; Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz.1244, Nr 232 poz.1378)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).oraz zasad określonych w uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:
Działanie 1: Ochrona i promocja zdrowia
Poddziałanie 1.1.
Dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień (na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r Dz. U. Nr 147 .2002 oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Nr 179. 2005 i Nr 120. 2006). Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania : 2 800,00  a w tym:                                            
Poddziałanie 1.1.1.
Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 2800,00 zł
Działanie 2: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. Kultura i ochrona dóbr kultury i tradycji.

Poddziałanie 2.1. Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 10.000,00 zł                                                                                                              

§2.

1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:
12.800,00 zł ( dwanaście tysięcy osiemset złoty 00/100).

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Strzelna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Strzelno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.120,00 zł.

§3.

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z 2011r. Nr 112, poz. 654; Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz.1244)  oraz zasad określonych w uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

§4.

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 15.02.2013 r. i zakończyć się nie później niż 15.11.2013 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Strzelna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Strzelna.

§5.

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 , 88-320  Strzelno lub  drogą pocztową (decyduje data wpływu) –  21 dni od dnia  ukazania się ogłoszenia

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

4. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).

5. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

6. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w  Strzelnie  www.bip.strzelno.pl.

7. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dodatkowo załączyć należy dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

8. Dokumenty, o których mowa w ust.7, powinny określać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Każdą ze stron należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz parafować przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

9. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§6.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),

2) złożenie oferty na obowiązującym druku oferty,

3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego”,

4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów,

6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne),

7) dołączenie do oferty wymaganego w ogłoszeniu o konkursie załącznika,

8) parafowanie oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem każdej strony załącznika do oferty,

9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 20% wkład własny,

10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę:

1) potrzebę zrealizowania zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, w szczególności: celowość realizacji zadania, określenie grupy docelowej i zasięgu zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, spójność działań, rezultaty działań – efekty ilościowe i jakościowe, innowacyjność, trwałość efektów po zakończeniu zadania;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: prawidłowość i przejrzystość budżetu, weryfikowalność kosztów, adekwatność kosztów do działań;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane: kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania, wolontariuszy, partnerów;

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności: rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Strzelna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

7. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

§7.

1. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.strzelno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Druki do pobrania znajdują się na stronie: www.bip.strzelno.plLista załączonych plików      
wzór oferty (178.1kB) pobierz pokaż
wzór oferty (93.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1594

Źródło:

Andżelika Kulczycka

Ostatnia zmiana:

2013-01-17 12:15:01

Utworzony:

2013-01-17 12:00:53

Historia zmian


Sputnik Software