Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6816270
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Kierownik Świetlicy Profilkatyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy Świetlicy Profilkatyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

                                                                                    Strzelno, dn. 22.06.2012 r.

 

KIEROWNIK
Świetlicy Profilkatyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Topolowej 1a

 ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy Świetlicy Profilkatyczno-Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

 

1. Kandydat na stanowisko wychowawcy Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie musi spełniać następujące warunki:
- ukończone studia wyższe: 1) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą; 2) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu  ograniczona ani zawieszona,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadań: praca z dziećmi i młodzieżą, mająca na celu wsparcie rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym – zapewnienie wychowankom czasowej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, prowadzenie zajęć rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, współpraca z rodziną dziecka (zgodnie ze Statutem Świetlicy – Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2012 roku).
4. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (zatrudnienie od 3 września 2012 r.).
5. Znajomość przepisów: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
- list motywacyjny,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy*,
- kserokopie posiadanych świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*.
7. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- referencje,
- inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 23 lipca 2012 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2.
9. Uwagi:
- wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie”,
- aplikacje, które wpłyną po 23 lipca 2012 r. nie będą rozpatrywane,
- lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.strzelno.pl
- informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno,
- kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej - www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl. 

* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .


                                                                          KIEROWNIK
                                                 ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
                                                         DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W STRZELNIE
                                                                          
                                                                          RAFAŁ BUDNY  
Lista załączonych plików      
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (29.7kB) pobierz pokaż
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (64.3kB) pobierz pokaż
Kwestionariusz osobowy (16.6kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2265

Źródło:

Rafał Budny

Ostatnia zmiana:

2012-06-22 08:29:45

Utworzony:

2012-06-22 07:51:11

Historia zmian


Sputnik Software