Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901111
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik - wychowawca Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

Strzelno, dnia 17-08-2011 r.

 

Burmistrz Strzelna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik – wychowawca Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

 Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

1. Wymagania niezbędne:
- ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, na innym kierunku niż w/w w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej lub pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,  na innym kierunku niż w/w uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
- 5 lat stażu pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
2. Zakres wykonywanych zadań:  wymiar czasu pracy 1/2 etatu (tygodniowo -10 godz. kierownik, 10 godz. wychowawca)
- Kierownik – organizowanie pracy świetlicy, kierowanie i nadzór nad zespołem wychowawców oraz innymi osobami zatrudnionymi w świetlicy, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność świetlicy, sporządzanie regulaminu, planu finansowego, rocznych i miesięcznych planów pracy, sprawozdań, materiałów oraz analiz dotyczących pracy świetlicy.
- Wychowawca – zapewnienie opieki wychowawczej i realizacja zadań statutowych świetlicy, prowadzenie zajęć z wychowankami świetlicy w oparciu o indywidualne, roczne i miesięczne plany pracy, prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z pracą opiekuńczo – wychowawczą.
3. Znajomość przepisów: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawa  o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i funkcjonowania.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy*;
4) kserokopie świadectw pracy;
5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;
5. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2) referencje;
3)  inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 31 sierpnia 2011 r.


                                                                                              Burmistrz Strzelna

                                                                                        mgr inż. Ewaryst Matczak

Uwagi:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik – wychowawca Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie Termin składania dokumentów aplikacyjnych 31 sierpnia 2011 r. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl
Informacja
o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .Lista załączonych plików      
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (64.3kB) pobierz pokaż
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (29.7kB) pobierz pokaż
Kwestionariusz osobowy (16.6kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2076

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2011-08-17 15:02:05

Utworzony:

2011-08-17 14:43:26

Historia zmian


Sputnik Software