Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895234
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie o sprzedaży Ciechrz 48
 

Zarządzenie Nr 1/2010

Burmistrza Strzelna

z dnia 15 stycznia 2010r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. jedn. tekst)


Burmistrz Strzelna

ogłasza, co następuje§ 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość:


Lp

Nr dz.

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospod.

Rodzaj zbycia

Wartość

zł.

1

48

0,15

19646

Ciechrz 44

gm. StrzelnoNieruchomość zabudowana budynkami: mieszkalnym

i gospodarczym przeznaczonymi do rozbiórki. Działka uzbrojona w sieć wodociągową

i energetyczną. Sąsiedztwo stanowią bud. mieszkalne jednorodzinne i gospodarstwa rolneDziałka w terenach gdzie nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona pod zabudowę.

Klasa B-RIIIa

Sprzedaż
40.000,-
§ 2. Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 12; o którym mowa na wstępie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2; ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się odpowiednio:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni; licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz na stronie internetowej Urzędu.Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1635

Źródło:

Dariusz Głowacki

Ostatnia zmiana:

2010-01-15 10:45:38

Utworzony:

2010-01-15 10:42:36

Historia zmian


Sputnik Software