Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901067
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie o sprzedaży Strzelno 953/3
 

Zarządzenie Nr 58/1/2010

Burmistrza Strzelna

z dnia 10 września 2010r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. jedn. tekst)


Burmistrz Strzelna

ogłasza, co następuje§ 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość:

 

Lp

Nr dz.

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospod.

Rodzaj zbycia

Wartość

zł . netto.

1

953/3

0,6470

20752


Strzelno


Położona jest na obrzeżach miasta przy drodze wylotowej relacji Poznań-Toruń. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowane działki produkcyjno-składowo-usługowe

(chłodnia owoców i warzyw) oraz grunty rolneTeren zabudowy produkcyjno-składowo-usługowej. Budowa hali produkcyjnej

z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe

i podziemnego zbiornika na gaz płynny

Sprzedaż

wieloletniemu dzierżawcy


89.200,-
§ 2. Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 12; o którym mowa na wstępie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2; ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się odpowiednio:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni; licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz na stronie internetowej Urzędu.


Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1909

Źródło:

Dariusz Głowacki

Ostatnia zmiana:

2010-09-10 09:42:41

Utworzony:

2010-09-10 09:38:49

Historia zmian


Sputnik Software