Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6815378
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie o sprzedaży Książ

 Zarządzenie Nr 35/2010

Burmistrza Strzelna

z dnia 7 czerwca 2010r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. jedn. tekst)


Burmistrz Strzelna
ogłasza, co następuje§ 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość:


 

Lp

Nr dz.

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Rodzaj zbycia

Wartość

zł . netto.

1200,14256190
KsiążPołożona jest w północnej części wsi swą powierzchnią przylega do sąsiedniej dz. nr 47

Działka stanowi teren z zagłębieniami i dołami pozostałymi po ukopie kruszywa.

Rodzaj użytku K.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelno


Sprzedaż

w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki

1.294,-
§ 2. Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 12; o którym mowa na wstępie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2; ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się odpowiednio:

1/przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni; licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz na stronie internetowej Urzędu.Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1821

Źródło:

Dariusz Głowacki

Ostatnia zmiana:

2010-06-07 09:28:49

Utworzony:

2010-06-07 09:26:04

Historia zmian


Sputnik Software