Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895213
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie o sprzedaży Ciechrz 53/1

 Zarządzenie Nr 24/2010

Burmistrza Strzelna

z dnia 31.03.2010r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. jedn. tekst)


Burmistrz Strzelna
ogłasza, co następuje


§ 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości:


 


 

L.p

Nr ewid. działki

Pow. m2

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Rodzaj zbycia

Cena

w zł.

1

53/1

1.000

19646

Ciechrz nr 4

gm. Strzelno

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz bud. gospodarczym

Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprzedaż w celu poprawienie warunków zagospodarow. nieruchomości przyległej


20.145,00§ 2 Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 12; o którym mowa na wstępie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2; ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się odpowiednio:

1.przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni; licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.


Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1679

Źródło:

Dariusz Głowacki

Ostatnia zmiana:

2010-03-31 09:23:26

Utworzony:

2010-03-31 09:07:02

Historia zmian


Sputnik Software