Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894409
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. księgowości

Strzelno, dnia 31-03-2011 r.

 

Burmistrz Strzelna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
pracownika ds. księgowości

 Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

1. Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, 2 lata stażu pracy.
2. Zakres wykonywanych zadań: Zadania główne: prace pomocnicze przy opracowywaniu dokumentów finansowych, prowadzenie księgowości materiałowej, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, prowadzenie inwentaryzacji mienia gminnego, prowadzenie środków trwałych, obsługa programu księgowego, obsługa kasy.
3. Znajomość przepisów: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o opłacie skarbowej.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy*;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;
5. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2) referencje;
3) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 11 kwietnia 2011 r.

                                                                                                                     

                                                                                       Burmistrz Strzelna

                                                                                  mgr inż. Ewaryst Matczak

 

Uwagi:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. księgowości Urzędu Miejskiego w Strzelnie". Termin składania dokumentów aplikacyjnych 11 kwietnia 2011 r. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl .
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .

 Lista załączonych plików      
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (63.5kB) pobierz pokaż
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (27.8kB) pobierz pokaż
Kwestionariusz osobowy (14.3kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2353

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2011-03-31 10:03:24

Utworzony:

2011-03-31 09:27:51

Historia zmian


Sputnik Software