Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896811
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości
Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

    Zimą właściciele, osoby zarządzające i władające nieruchomościami muszą pamiętać o tym, że na mocy przepisów prawa mają pewne obowiązki. Do obowiązków właścicieli, osób zarządzających i władających nieruchomościami należy:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości (art. 5, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
  • uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości itp. (§ 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Strzelno),
  • niezwłocznego usuwania z dachów, rynien, gzymsów, balkonów i innych części budynku sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia.

    Nie stosowanie się do powyższych przepisów jest wykroczeniem, za które może zostać nałożona grzywna w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 do 500,00 zł, a w przypadku rozpatrywania sprawy przez Sąd – do 5000,00 zł. Strażnicy miejscy w trakcie dotychczas przeprowadzonych kontroli musieli w kilkunastu przypadkach wyciągnąć konsekwencje prawne wobec osób nieprzestrzegających ww. przepisów. Kontrole takie będą prowadzone systematycznie, ze względu na duże utrudnienia w poruszaniu się po wskazanych wyżej miejscach, które są sygnalizowane strażnikom w zgłaszanych interwencjach.

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2283

Źródło:

Paweł Namieśnik

Ostatnia zmiana:

2010-12-23 09:07:05

Utworzony:

2010-12-23 08:10:51

Historia zmian


Sputnik Software