Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894338
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Referaty

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Referat Oświaty Kultury i Sportu

Opis działania:
Do kompetencji Referatu Oświaty, Kultury i Sportu należy:
1) prowadzenie spraw finansowych i administracyjnych publicznych szkół podstawowych;
2) gimnazjów i przedszkoli oraz świetlic i dożywiania w szkołach;
3) przygotowanie planu budżetu dla szkół i przedszkoli;
4) określenie zasad gospodarki finansowej publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola;
5) przygotowywanie sprawozdań budżetowych;
6) prowadzenie obsługi kasowej oświaty;
7) prowadzenie operacji gotówkowych i kasowych oświaty;
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oświaty;
9) prowadzenie kart wydatków oświaty;
10) prowadzenie funduszu socjalnego oświaty;
11) prowadzenie spraw personalnych i kadrowych pracowników oświaty;
12) sporządzanie druków RP-7 pracowników oświaty;
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek z ZFM pracowników oświaty;
14) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia dla nauczycieli;
15) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi;
16) wystawianie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT11) pracowników oświaty;
17) wykonywanie zestawień zbiorczych składek ZUS oraz korekt;
18) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych pracowników szkół;
19) realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, rekreacji i wypoczynku oraz kultury fizycznej i sportu;
20) realizacja zadań związanych z otwartą służbą zdrowia – programy profilaktyczne;
21) prowadzenie spraw z zakresu turystyki;
22) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;
23) wyposażenie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
24) współpraca w prowadzeniu nie należących do zadań własnych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych po zawarciu porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego;
25) powoływanie i obsługa komisji konkursowych wyłaniających kandydata na dyrektora placówki oświatowej podległej Urzędowi;
26) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły, gimnazjum lub przedszkola;
27) opiniowanie likwidacji publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola oraz przejmowania dokumentacji likwidowanej jednostki prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
28) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
29) przygotowanie propozycji opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;
30) przygotowanie należących pod Gminę projektów obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli i uzgadnianie tych obwodów z innymi organami dla których Urząd Miejski w Strzelnie nie jest organem prowadzącym;
31) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do jednostek oświatowych podległych Urzędowi Miejskiemu;
32) rozliczanie kosztów dowożenia dzieci;
33) dysponowanie autobusami szkolnymi;
34) ewidencjonowanie czasu pracy kierowców;
35) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego;
36) przygotowywanie zasad tworzenia kont środków specjalnych w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach;
37) prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji przyznających pomoc materialną dla uczniów;
38) pomoc w organizowaniu dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych, koloni, obozów i innych form wypoczynku;
39) przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciela mianowanego;
40) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej;
41) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
42) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
43) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla ich rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rehabilitacyjnej;
44) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych;
45) nadzór, analiza i przekazywanie do Kuratorium Systemu Informacji Oświatowej;

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1.

Elżbieta Wikaryczak

Z-ca skarbnika ds. oświaty

52 318-22-39

2.

Anna Szczepańska

Inspektor ds. księgowości oświaty

52 318-22-39

3.

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. płac pracowników oświaty

52 318-22-38

4.

Ewa Szadkowska

Podinspektor ds. kadr pracowników oświaty

52 318-22-38

5.

Małgorzata Smętek

Specjalista kasjer

52 318-22-39
Lista załączonych plików      
oswiadczenie majatkowe Elzbieta Wikaryczak (240.2kB) pobierz    
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Elzbieta Wikaryczak (206.5kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Elżbieta Wikaryczak (232.2kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Elżbieta Wikaryczak (316kB) pobierz pokaż
Elżbieta Wikaryczak oświadczenie majątkowe za 2007 rok (668.3kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

5245

Źródło:

Ostatnia zmiana:

2012-11-20 10:25:07

Utworzony:

2004-06-21 09:19:39

Historia zmian


Sputnik Software