Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901089
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna

Nowe Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna
 

    Podjęcie decyzji o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy, którego oddziałem było Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna, spowodowało również likwidację strzeleńskiego oddziału, która fizyczne nastąpiła 29 lutego 2008 r. W międzyczasie, tj. 19 lutego 2008 r., zawiązała się dziewiętnastoosobowa grupa inicjatywna, która postanowiła kontynuować chlubną działalność zasłużonego dla miasta i regionu likwidowanego towarzystwa.
    Na czele tej grupy, którą stanowili członkowie likwidowanego TMMS-u, stanął pięcioosobowy komitet założycielski nowego Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna w składzie: Ryszard Cyba, Piotr Łuczak, Marian Przybylski, Heliodor Ruciński i Krzysztof Rymaszewski. Ich zadaniem było dokonanie rejestracji TMMS-u, jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonanie wszystkich formalności prawnych pozwalających na rozpoczęcie działalności.
    Ostatecznie postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydziału Gospodarczego-Krajowego Rejestru Sądowego Sekcji II w Bydgoszczy w dniu 19.06.2008 r. dokonano wpisu Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna do KRS-u pod pozycją 0000307556.
    Z kolei 8 lipca 2008 r. zwołano nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru Zarządu TMMS oraz Komisji Rewizyjnej TMMS.

W skład Zarządu - nowego TMMS-u wchodzą:

 1. Marian Przybylski – prezes,

 2. Ryszard Cyba – wiceprezes,

 3. Heliodor Ruciński – skarbnik,

 4. Krzysztof Rymaszewski – sekretarz,

 5. Piotr Łuczak – członek.

W skład Komisji Rewizyjnej – nowego TMMS-u wchodzą:

 1. Irena Mohylowska – przewodnicząca,

 2. Zofia Nowak-Paczkowska – sekretarz,

 3. Hanna Wróblewska – członek.


    Celem towarzystwa jest gromadzenie zabytków kultury materialnej, szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta Strzelna i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regiony w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami odpowiednich organów, promowanie lokalnych twórców, walorów turystyczno krajoznawczych oraz troska o estetyczny wygląd Miasta i jego wszechstronny rozwój (Rozdział II, § 6 Statutu).


Cele te towarzystwo realizuje poprzez (Rozdział II, § 7 Statutu):

 1. Urządzanie odczytów, wykładów o przeszłości miasta i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, o jego rozwoju w różnych dziedzinach.

 2. Wydawanie czasopisma regionalnego i publikacji regionalnych w tym o przeszłości miasta i regionu: roczników, przewodników, prac naukowych itp.

 3. Urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju.

 4. Inicjowanie badań naukowych dotyczących Strzelna i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.

 5. Popularyzowanie wydarzeń historycznych i ludzi zasłużonych dla Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.

 6. Składanie wniosków, memoriałów odnośnie spraw objętych działalnością towarzystwa.

 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków, a także sprawowanie opieki nad miejscami pamięci i martyrologii oraz miejscami kultu.

 8. Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

 9. Organizowanie konkursów mających na celu popularyzowanie wiedzy o Strzelnie i regionie pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.

 10. Podejmowanie działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego oraz troska o estetyczny wygląd miasta i regionu.

 11. Proponowanie i opiniowanie nadawania nazw pacom, alejom, skwerom, parkom i ulicom.

 12. Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w mieście i regionie pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, a także ważniejsze działania towarzystwa.

 13. Inspirowanie środowiska twórczego regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego i organizowanie działalności klubowej.

 14. Współpracę z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi zajmującymi się upowszechnianiem oświaty i kultury.


Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

4247

Źródło:

Marian Przybylski

Ostatnia zmiana:

2008-10-24 11:03:29

Utworzony:

2008-10-24 10:44:34

Historia zmian


Sputnik Software