Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901056
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzelnie                                                                       Strzelno, 13.10.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, 3 letni staż pracy,


2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, komunikatywność i skrupulatność, umiejętności organizacyjne.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniem terenu,

- wydawanie informacji terenie;

- prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,

- udostępnianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tego Studium,

- prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

- przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uczestniczenie w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,

- prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,

- prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

- zwoływanie oraz przygotowanie materiałów na komisję urbanistyczną.

 

4. Znajomość przepisów: znajomość przepisów ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 30.10.2008r.

                                 

 

 

                         
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiska pracownika ds. zagospodarowania przestrzennego. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 30.10.2008r.”

 na adres: Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl
Lista załączonych plików      
Kwestionariusz osobowy_1 (14.3kB) pobierz pokaż
Oświadczenie na potrzeby rekrutacji (27.8kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

2785

Źródło:

Andrzej Konieczka

Ostatnia zmiana:

2008-08-22 14:32:41

Utworzony:

2008-08-22 14:30:54

Historia zmian


Sputnik Software