Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896841
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera Urzędu Miejskiego w Strzelnie

Strzelno, 2.01.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kasjera Urzędu Miejskiego w Strzelnie


z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie ekonomiczne

2. Wymagania dodatkowe: brak

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie obsługi kasowej, pobieranie gotówki z banku, wystawianie czeków gotówkowych, prowadzenie operacji gotówkowych – wypłata, rejestracja operacji kasowych – raportów kasowych;

 

4. Znajomość przepisów: z zakresu prowadzenie obsługi kasowej zgodnie z instrukcją kasową, znajomość ustaw o rachunkowości, o opłacie skarbowej, o samorządzie gminnym;

 

5. Staż pracy: 1 rok, w tym na stanowisku kasjera lub w księgowości;

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy;
     5) kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń potwierdzających o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;

     8) referencje;
     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 18.01.2008r.
                            

 

                                                                                                                             Burmistrz Strzelna

 

                                                                                                                  mgr inż. Ewaryst Matczak

 


Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kasjera Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 18.01.2008r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).
k
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.plLista załączonych plików      
Kwestionariusz osobowy_1 (14.3kB) pobierz pokaż
Oświadczenie na potrzeby rekrutacji (27.8kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3181

Źródło:

Andrzej Konieczka

Ostatnia zmiana:

2008-01-02 13:01:09

Utworzony:

2008-01-02 12:57:30

Historia zmian


Sputnik Software