Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902740
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych

"Nasza wieś naszą szansą"
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany

we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

"Nasza wieś naszą szansą"

czyli

co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

·  Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.

·  Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.

·  W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.

·  Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.

·  Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.

·  W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

·  Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.

·  Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej http://www.witrynawiejska.org.pl/

·  Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania

na stronie http://www.fww.org.pl/ oraz w portalu internetowym prowadzonym przez

Fundację Wspomagania Wsi http://www.witrynawiejska.org.pl/

 

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do

 8 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1

01-022 Warszawa

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 roku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: http://www.fww.org.pl/ i http://www.witrynawiejska.org.pl/

 

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75

lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

 

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

 

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu

 • Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);
 • Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);
 • Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);
 • Jakość przygotowania projektu:

zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),

dokładny budżet (maks. 3 pkt.),

 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);
 • Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);
 • Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);
 • Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);
 • Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);
 • Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

 

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:

·  Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

·  Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagnimmych środków zewnętrznych.

·  W przypadku, gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji (punkt 14. formularza wniosku).

·  W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.

·  Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.

 • Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;

  - projektów polegających na organizacji imprez masowych;

  - dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organiza-

  cji/grup.

·  Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.fww.org.pl/ oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi http://www.witrynawiejska.org.pl/

·  Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.

·  Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu
i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi

FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ W KONKURSIE „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ – 2007” : www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/formularz.doc

INSTRUKCJA DO FORMULARZA WNIOSKU:
www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/instrukcja.doc

 

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3496

Źródło:

Andżelika Kulczycka

Ostatnia zmiana:

2007-08-29 11:52:03

Utworzony:

2007-08-29 11:49:22

Historia zmian


Sputnik Software