Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901115
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Izba Kujawska

Izba Kujawska im. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego w Szkole Podstawowej w StrzelnieKoło  Polskiego Towarzystwa Historycznego  w  Strzelnie

 

   Idea powołania koła zrodziła się w trakcie konferencji naukowej „Kujawy. Tradycja – Tożsamość – Świadomość”, zorganizowanej 1 grudnia 2005r. przez Oddział PTH w Inowrocławiu. Uczestniczący w niej Rafał Budny, Dariusz Kurzawa i Jacek Sech zaprosili prezesa tegoż oddziału, dr Tomasza Łaszkiewicza, na spotkanie do Strzelna. Odbyło się ono 14 grudnia 2005r., z udziałem, oprócz wyżej wymienionych, Tadeusza Ciałkowskiego, Zygfryda Kubaty i Pawła Politowskiego. Prezes oddziału przedstawił grupie inicjatywnej statut PTH oraz wyjaśnił tryb i zasady powołania koła. Uczestnicy spotkania przedyskutowali kwestię regulaminu koła oraz zobowiązali wybrany zarząd tymczasowy, w osobach J. Secha, R. Budnego i P. Politowskiego, do dalszych działań na rzecz powołania koła. W trakcie następnego posiedzenia, 29 grudnia 2005r., na które przybyli również Marian Mikołajczak i Damian Rybak, omówiono i opracowano projekt regulaminu koła, który, wraz z deklaracjami członkowskimi, przesłano do Zarządu Oddziału PTH w Inowrocławiu.    

   9 lutego 2006r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału PTH w Inowrocławiu zatwierdziło regulamin koła PTH w Strzelnie, powołując je tym samym do istnienia. Ostatnią, wymaganą przez statut towarzystwa, procedurą, było potwierdzenie tego faktu przez Zarząd Główny PTH, co też nastąpiło w kwietniu 2006r.

   Fakt powołania w Strzelnie koła PTH znalazł oddźwięk w lokalnej prasie: tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska z 23 lutego 2006r. zamieścił artykuł p.t. Powstało koło Polskiego Towarzystwa Historycznego; Gazeta Pomorska z 15 marca 2006r. napisała: Wkrótce sesja naukowa. Ambicje najmłodszego w naszym rejonie koła historyków, zaś Wieści ze Strzelna nr 84 (III-IV 2006) – Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło w  Strzelnie.

    Do koła przyjęci zostali kolejni kandydaci – Krzysztof Szarzyński, Bartłomiej Szczepaniak i Roman Klimczak. W trakcie marcowego posiedzenia przeprowadzono  wybory  władz  koła  i  w  ich wyniku prezesem zarządu został

J. Sech, członkami zarządu – R. Budny i P. Politowski.

   6 czerwca członkowie koła spotkali się w muzeum regionalnym w Kuśnierzu, którego opiekun, T. Ciałkowski, przedstawił sylwetki interesujących postaci regionu, m. in. Emilii Wyskoty-Zakrzewskiej, założycielki pierwszego w Wielkopolsce kółka włościanek i pułkownika Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego, dowódcy Pułku Ułanów Karpackich.

 Podczas spotkania Oddziału PTH 8 czerwca 2006 roku w Inowrocławiu, delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów PTH w Pułtusku został między innymi wybrany J. Sech.

   Zarząd koła podjął współpracę z kierownictwem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu, polegającą między innymi na wspólnym organizowaniu wystaw dokumentów archiwalnych. Pierwsza taka wystawa, zatytułowana „Kościoły Strzelna i powiatu strzelińskiego”, otwarta została 9 czerwca w Romańskim Ośrodku Kultury Ottona i Bolesława w Strzelnie.

    Owocnie współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, którego dyrektor, D. Kurzawa, będący członkiem PTH, użycza pomieszczeń ośrodka na spotkania koła oraz służy wszelką możliwą pomocą. Wspólnie przygotowaliśmy sesję naukową, poświęconą dziejom naszego miasta, w której, 12 czerwca, udział wzięli członkowie koła; R. Budny przedstawił Strzelno jako prowincjonalny ośrodek prasowy, zaś J. Sech Szkolnictwo w Strzelnie w czasach zaboru pruskiego 1815 - 1918. W setną rocznicę strajku szkolnego. Razem zorganizowaliśmy też wystawę archeologiczną na czerwcowe Dni Strzelna; otwarcie wystawy miało miejsce 13 czerwca 2006.                                                  

  21 czerwca odbyło się w Izbie Kujawskiej im. J. W. Szulczewskiego, mającej swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Strzelnie, spotkanie z etnografem kujawskim z muzeum w Inowrocławiu, w trakcie którego ustalono zakres obopólnie interesujących zagadnień oraz zasady dalszej współpracy.

   Nawiązane zostały kontakty z lokalnymi władzami miasta, gminy i powiatu, którym przekazano pismo z informacją o zamierzeniach koła. Władzom miasta przedstawiono prośbę o przydzielenie stałej siedziby.   

   Dobrze zapowiada się współpraca z miejscowymi szkołami, a szczególnie z Liceum Ogólnokształcącym, którego dyrektor, M. Mikołajczak, jest członkiem PTH. Wspomniana wyżej sesja naukowa odbyła się na terenie tej szkoły.

   Najpoważniejszym zadaniem na najbliższy rok jest projekt pod nazwą „Nie tylko Michelson. Żydzi strzeleńscy w XIX i XX wieku”. Strzelno szczyci się postacią A. A. Michelsona, urodzonego tu, późniejszego amerykańskiego noblisty, ale jednocześnie ślady po miejscowych Żydach zaginęły, również w świadomości mieszkańców. Ten stan rzeczy chcemy zmienić, badając i upowszechniając wiedzę o współistnieniu polsko-żydowskim.              

   27 października otwarta została wystawa dokumentów, zdjęć i eksponatów o tematyce żydowskiej, połączona z wykładem dr T. Łaszkiewicza pt. Mniejszości narodowe na Kujawach Zachodnich w dwudziestoleciu międzywojennym.

   W 2007 roku Koło PTH w Strzelnie kontynuowało projekt „Nie tylko Michelson. Strzelneńscy Żydzi w XIX i XX wieku.”, rozpoczęty w roku poprzednim. Główny akcent położony został na rocznicowe obchody, związane z urodzonym w Strzelnie Albertem Abrahamem Michelsonem.

   Na początek koło PTH złożyło wniosek o uchwalenie przez Radę Miejską roku 2007 Rokiem Michelsona, co też stało się faktem podczas sesji 8 marca. Równolegle rozpoczęły się starania o fundusze na realizację tegorocznych planów, prowadzone po części wspólnie z MGOKiR. Koło PTH otrzymało 2000 zł od Burmistrza Strzelna i 4000 zł ze Starostwa Mogileńskiego na wydawnictwo, obejmujące głównie, choć nie tylko, materiały z ubiegłorocznej sesji naukowej (12 czerwca 2006); książka ukazała się w końcu listopada pod tytułem Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Natomiast dyrektor MGOKiR, dr D. Kurzawa (członek koła PTH), uzyskał fundusze na realizację Tygodnia Kultury Żydowskiej, sesję naukową, poświęconą A. A. Michelsonowi, oraz publikację materiałów posesyjnych.

   Wstępne prace, związane z Rokiem Michelsona, objęły powołanie Komitetu Organizacyjnego (lista w załączeniu), nawiązanie współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przygotowywanie materiałów do wystąpień i publikacji, propagowanie, między innymi poprzez publikacje prasowe, idei obchodów michelsonowskich w regionie, a szczególnie w okolicznych szkołach; dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ogłoszone zostały konkursy.

   Jesienią rozpoczął się cykl zaplanowanych imprez. I tak  czwarty tydzień października był Tygodniem Kultury Żydowskiej. Rozpoczął się 24 października w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym od wystąpienia Jacka Secha (członek koła PTH), który wygłosił odczyt „Strzelneńscy Żydzi a stereotypy i uprzedzenia”. Następnego dnia audytorium, złożone przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z licealistów, spotkało się z przedstawicielem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,  Marcinem Dudkiem. Była to wyjątkowa okazja, by z ust przedstawiciela nielicznej już mniejszości żydowskiej dowiedzieć się czegoś o ciągle żywych tradycjach żydowskich oraz problemach, jakie mają współcześni Żydzi we współczesnej Polsce. Czwartek był kulminacyjnym dniem tego tygodnia. W samo południe, w obecności mieszkańców ulicy Lipowej, przedstawicieli Gmin Wyznaniowych Żydowskich –  Alicji Kobus i  Marcina Dudka, dyrektor Moniki Krawczyk, kierującej Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, która ufundowała tablicę, miejscowych władz – starosty Tomasza Barczaka i wicestarosty Przemysława Zowczaka, radnych miejskich – Ireny Pułkownik, Dariusza Chudzińskiego i Mariana Mikołajczaka, sekretarza gminy – Andrzeja Konieczki, prezesa TMMS Rafała Budnego, prezesa PTH Jacka Secha, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół – Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona, Mieczysławy Staśkowiak oraz dyrektora MGOKiR, dr Dariusza Kurzawy, organizatora i prowadzącego uroczystość, nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku przy ulicy Lipowej 1, w którym kiedyś mieściła się żydowska szkoła. Dyrektor LO i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, M. Mikołajczak (członek koła PTH), przypomniał w swoim przemówieniu, że obecny dorobek naszego kraju wynika, między innymi, z wysiłku wielu różnych narodowości, w tym żydowskiej. Natomiast dyrektor FODŻ, M. Krawczyk, przywołała fakt wspólnych, judeochrześcijańskich korzeni cywilizacji europejskiej i, oczywiście, polskiej.

   Bezpośrednio po tej uroczystości wszyscy jej uczestnicy udali się do Izby Kujawskiej im. J. W. Szulczewskiego w Szkole Podstawowej, gdzie otwarta została wystawa, poświęcona miejscowym Żydom. Prezentowane są na niej prace plastyczne Jana Harasimowicza i Jana Sulińskiego, zdjęcia dawnego Strzelna z kolekcji Piotra Lewandowskiego, kopie dokumentów z inowrocławskiego oddziału Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz przedmioty, związane z kultem i tradycją żydowską, a pochodzące z kolekcji Urszuli i Jacka Sechów oraz przekazane przez M. Dudka. Zakończeniem tygodnia był niedzielny koncert w wykonaniu Macieja Damięckiego, Janusza Horodniczego, Romana Ziemlańskiego i Marka Ravskiego, poświęcony kulturze żydowskiej.   

   W połowie listopada zorganizowana została sesja naukowa. Pierwszego dnia, 13 listopada, mowa była o dorobku naukowym strzelneńskiego noblisty. Najpierw „Michelsona, który świat nauczył mierzyć”, przedstawił nauczyciel LO, Tomasz Kardaś (członek koła PTH). Z kolei wykład prof. dr hab. Józefa Szudy z UMK mówił o Michelsonie we współczesnej nauce. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego, w którym odbywała się sesja, zaprezentował Michelsona jako astronoma.

Następnego dnia pokazana została żydowska społeczność Strzelna, z której wywodził się ojciec uczonego. Początki tej społeczności, w latach 1773 – 1815, przedstawił dr Dariusz Karczewski z UKW w Bydgoszczy. Po czym dzieje strzelneńskiej gminy żydowskiej w XIX i XX wieku omówił Jacek Sech. Natomiast dr Tomasz Łaszkiewicz z IH PAN wygłosił wykład pod tytułem „Z dziejów Żydów na Kujawach Zachodnich w dwudziestoleciu międzywojennym”. Wszystkie wygłoszone teksty zostały opublikowane w zbiorze studiów Albert Abraham Michelson. Noblista z Kujaw, Strzelno 2007. Sesja zorganizowana została przez MGOKiR we współpracy z kołem PTH oraz LO w Strzelnie, przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Była, jak zresztą wszystkie pozostałe, organizowane w Roku Michelsona, imprezy, otwarta.

    Uroczystości finalne odbywały się od 12 do 19 grudnia. Początek wyznaczyła setna rocznica wręczenia Michelsonowi nagrody Nobla. Tego dnia, w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej, zaprezentowana została sylwetka uczonego, a miejscowi artyści przedstawili program, na który złożyły się polskie, żydowskie i amerykańskie pieśni, tańce i utwory muzyczne. Przez następne dni Michelsonem zajmowały się głównie szkoły. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przygotował kameralny program poetycki. Liceum Ogólnokształcące było świadkiem dyskusji na temat naukowego dorobku noblisty, w której udział wzięli uczeni z UMK i UAM; pracowni fizyki tej szkoły nadano imię Michelsona, a jemu samemu poświęcono stałą ekspozycję. W sobotę, w bibliotece miejskiej, odbyło się spotkanie z M. i P. Pilichami, autorami publikacji Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna. Tegoż dnia w Inowrocławiu miał miejsce turniej bilardowy imienia Michelsona. Zespół Szkół Zawodowych pokazał uczonego głównie jako inżyniera, ale wystąpiły też przedszkolaki i dziecięcy zespół ludowy z sąsiedniej gminy pod kierunkiem Pawła Politowskiego (członek koła PTH). We wtorek strzelneńscy gimnazjaliści prezentowali rodzinę Michelsona i wykonane przez siebie wykresy genealogiczne tejże oraz brali udział w zespołowym konkursie o zasięgu rejonowym. Cykl uroczystości zakończony został 19 grudnia, w 155 rocznicę urodzin noblisty, w Szkole Podstawowej im A. A. Michelsona, gdzie urodziny uczonego stanowią coroczne święto szkoły. Uczniowie pokazali program artystyczny, poświęcony patronowi, oraz wzięli udział w rejonowym konkursie wiedzy o nim. We wszystkich placówkach oświatowych częścią programu była prelekcja, wygłaszana przez T. Kardasia, autora publikacji o nobliście ze Strzelna.

  Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości michelsonowskich zostało wysoko ocenione przez miejscowe władze samorządowe. 28 grudnia 2007 roku Rada Miejska Strzelna specjalną uchwałą uznała je za wydarzenie roku. Prezesowi Koła PTH w Strzelnie wręczona wówczas została pamiątkowa plakieta o następującej treści:

Podziękowania dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Koło w Strzelnie za zorganizowanie cyklu imprez związanych z obchodami rocznicowymi Alberta Abrahama Michelsona, co uznane zostało Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie za wydarzenie roku 2007 w Gminie Strzelno. Z wyrazami szacunku Przewodniczący i Rada Miejska w Strzelnie.

   Na temat działalności naszego koła ukazało się ponad dwadzieścia publikacji prasowych i dwie audycje radiowe.

 

                                                                                                       Jacek Sech 


AKT NADANIA PATRONATU IZBY KUJAWSKIEJ DO POBRANIA NA DOLE ARTYKUŁU                          

                                                                             
  

 

 

 

 
Lista załączonych plików      
Akt nadania patronatu (635.3kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

6273

Źródło:

Jacek Sech

Ostatnia zmiana:

2008-02-25 09:16:23

Utworzony:

2007-03-20 08:28:42

Historia zmian


Sputnik Software