Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893286
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Zagospodarowanie przestrzenne - decyzje o warunkach zabudowy
 

KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Strzelnie

Decyzja o warunkach zabudowy oraz oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (formularz do pobrania w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pok. Nr 1 lub do pobrania poniżej).

2. Załączniki:
      określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie  graficznej,
      określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 wraz z wypisami z rejestru gruntów
      umowy, zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące możliwość wykonania uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

OPŁATY                                                                                                                                                                                   

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy –  107zł

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56zł

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie  czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urzędu Miejskiego w Koszalinie) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach:

-          nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
-          budownictwa mieszkaniowego.    

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW
Urząd Miejski w Strzelnie
Telefon:                   (052) 318-22-00

Godziny przyjęć interesantów:
pn. – pt.                  - 7.15 - 15.15
wt.-                         - 8.00 - 16.00

OSOBY  DO KONTAKTU
1.        Marian Białek - inspektor                                       - pokój nr  1            -  tel. 318-22-47
2.        Maria Giża – kierownik referatu                            - pokój nr  1            -  tel. 318-22-21

 TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA
Po otrzymaniu uzgodnień wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strzelna.

PODSTAWA PRAWNA
-          art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Marian Białek

25.01.2007

Sprawdził

 

25.01.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Marian Białek

 Lista załączonych plików      
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (101.3kB) pobierz pokaż
Wniosek o dec_cel pub 2007r (47.2kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

4796

Źródło:

Marian Białek

Ostatnia zmiana:

2014-01-07 16:00:40

Utworzony:

2007-03-11 09:50:16

Historia zmian


Sputnik Software