Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902449
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolnikówKARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zwrot podatku akcyzowego następuje na wniosek producenta rolnego:

Wniosek składany jest na urzędowym formularzu do Burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w terminach od 1 marca do 30 marca i od 1 września do 30 września.

Do wniosku producent rolny obowiązany jest dołączyć:

  • faktury VAT albo potwierdzone, przez  Burmistrza lub Sekretarza za zgodność z oryginałem, ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawiane od dnia 1 września 2006 do dnia 28 lutego 2007 r.
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Formularz wniosku możliwy do pobrania w tutejszym Urzędzie lub poniżej  – pokój nr 1 lub sekretariat.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku zawiera:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

- NIP producenta rolnego jeżeli został nadany;

- PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną;

- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której Wójta składany jest wniosek

- pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy jeżeli producent rolny jest wspólwłaścicielem gruntów gospodarstwa rolnego

- numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu

 

OPŁATA

Nie pobiera się

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Miejski w Strzelnie

Sekretariat

88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2

Telefon 052 318-22-00     052 318-22-22

Godziny przyjęć interesantów

pn., śr. - pt.  – 715 - 1515

wt.               – 800 – 1600

Osoby do kontaktu

1.       Leszek Walkowski         pok. nr 1 tel. 052 318-22-22

2.       Maria Giża                    pok. nr 1 tel. 052 318-22-21

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. W ciągu miesiąca.

 

Przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ma formę decyzji administracyjnej. Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Decyzja zawiera:

  • limit ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ar.4 ust.2 ustawy,
  • kwota zwrotu podatku akcyzowego
  • część limitu pozostałego do wykorzystania

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie od 1 do 31 Maja 2007 roku na wskazany przez producenta rolnego rachunek bankowy lub też w kasie Urzędu Miejskiego w godz. od 8:00 – 14.00.

W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie podatku, wypłata zwrotu nastąpi w terminie14 dni od dnia gdy decyzja stała się ostateczna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r.Nr 52, poz. 379)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 34)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 103, poz. 706)

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Leszek Walkowski

22.02.2007

Sprawdził

 

22.02.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Leszek Walkowski

 

 

 Lista załączonych plików      
Wniosek_paliwo_rolnicze (440.9kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3109

Źródło:

Leszek Walkowski

Ostatnia zmiana:

2007-03-02 11:29:23

Utworzony:

2007-02-22 11:35:49

Historia zmian


Sputnik Software