Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902477
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Zasiłek rodzinny


Informator

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Data zatwierdzenia

09.02.2007

 

 

W tym dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

·          urodzenia dziecka

·          opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

·          samotnego wychowywania dziecka

·          wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

·          kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

·          rozpoczęcia roku szkolnego

·          podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)

·          podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości. W której znajduje się siedziba szkoły)

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

2.Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

3.Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

4.Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

5.Zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej  lub zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

6.Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

·          zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

·          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

·          zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej

·          oświadczenia członków  rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

·          zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok

·          kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

7.kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się

8.kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

 

OPŁATA

Nie podlega opłacie

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Strzelnie

Ul. Cieślewicza 2

pokój nr 19

godziny przyjęć interesantów

pn., śr.-pt. – 7.15 – 15.15

wt.            – 8.00 – 16.00

 

Osoby do kontaktu:

1.Renata Bandoch           pok. nr 4 tel. 052 318-22-24

2.Elżbieta Niestatek         pok. nr 4 tel. 052 318-22-24

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

PODSTAWA PRAWNA

? Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Tekst jednolity: Dz.U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r./

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Renata Bandoch

09.02.2007

Sprawdził

Małgorzata Nowak

09.02.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Renata BandochLista załączonych plików      
wniosek - zasiłek rodzinny (88.6kB) pobierz pokaż
Oświadczenie członków rodziny (33kB) pobierz pokaż
Oswiadczenie członków rodziny o wysokości dochodu (35.6kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

4196

Źródło:

Renata Bandoch

Ostatnia zmiana:

2007-02-12 13:40:05

Utworzony:

2007-02-12 13:37:41

Historia zmian


Sputnik Software