Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905144
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Zaliczka alimentacyjna

INFORMATOR

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Przyznanie zaliczki alimentacyjnej

Data zatwierdzenia

07.02.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.Wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

2.Zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

3.Informacja Sądu Okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenie zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej

4.Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające dochody rodziny, w tym odpowiednio:

·          zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych na zasadach ogólnych,

·          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym dla niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne,

·          zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego za dany rok lub decyzję albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

·          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającemu opodatkowaniu

·          zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok

5.Skrócony akt urodzenia dziecka

6.Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zaliczkę alimentacyjną                

7.Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego

8.Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

9.Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

10.Uwierzytelnioną kopię pozwu o rozwód lub separację albo zaświadczenie Sądu Okręgowego o wniesieniu pozwu o rozwód lub separacje w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim wychowującej osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego

11.Oświadczenia wnioskodawcy, w tym:

·          informacja o osobach zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (załączona poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

·          oświadczenie o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego (załączona poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

·          osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego nie przebywa w rodzinie zastępczej, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

 

OPŁATA

Nie podlega opłacie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek składa się za pośrednictwem komornika sądowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWU

Urząd Miejski w Strzelnie

Ul. Cieślewicza 2

pokój nr 19

godziny przyjęć interesantów

pn., śr.-pt. – 7.15 – 15.15

wt.            – 8.00 – 16.00

Osoby do kontaktu:

1.Jarosław Marek     pok. nr 19 tel. 052 318-22-28

2.Renata Bandoch    pok. nr 19 tel. 052 318-22-42

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- W ciągu 30 dni od otrzymania od komornika sądowego wniosku o zaliczkę alimentacyjna wraz z wymaganą dokumentacją.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

PODSTAWA PRAWNA

? Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjne / Dz.U.Nr 86, poz. 732 z 2005 r. z późń. zm. /

? Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń /Dz.U.Nr 120, poz. 833 z 2006 r. /

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Jarosław Marek

07.02.2007

Sprawdził

Małgorzata Nowak

07.02.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Jarosław Marek

 Lista załączonych plików      
informacja o osobach zobowiazanych w dalszej kolejności_1 (29.6kB) pobierz pokaż
Oświadczenie o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postepowania egzekucyjnego wobec dłuznika alimentacyjnego (32.3kB) pobierz pokaż
wniosek (70.5kB) pobierz pokaż
zaswiadczenie komornika o bezskuteczności prowadzonego pos… (35kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3226

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2007-02-07 11:53:12

Utworzony:

2007-02-07 11:46:20

Historia zmian


Sputnik Software