Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6815316
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Referaty

Straż Miejska w Strzelnie
 
    Straż Miejska  
    88-320 Strzelno, ul. Dr J. Cieślewicza 2  
    (52) 318 22 00
tel kom. 508 147 100
 
     
     
       
       
    Opis działalności:  
    W dniu 08 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym.
Wynika z niej, że zaspokojenie potrzeb wspólnoty lokalnej należy do zadań własnych gminy. Wśród wielu zadań postawionych przez ustawodawcę gminom, znajduje się obowiązek zadbania o porządek publiczny. Na inne organy bezpieczeństwa, w tym głównie Policję, władze gmin nie mają wpływu. Dlatego właśnie tylko straże stanowią jedyne organy gmin, które pozwalają na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
Podstawą działania służb municypalnych były normy prawne zawarte w ustawie o policji. Było to zaledwie kilka artykułów, określających enigmatycznie zadania straży oraz uprawnienia i obowiązki strażników. Dopiero w dniu 29 sierpnia 1997 roku Sejm przyjął ustawę o strażach gminnych ( Dz. U. z 1997r., Nr 123 poz. 779 ze zm.)
W myśl tej ustawy straż może zostać utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, pełniąc służebną rolę wobec społeczności lokalnej oraz wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego straże wykonują zadania do których należą m. in. :
1/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2/ czuwanie nad porządkiem kontrola ruchu drogowego,
3/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejscowych zagrożeń,
4/ zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń,
5/ ochrona obiektów komunalnych urządzeń użyteczności publicznej,
6/ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7/ doprowadzanie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
8/ informowanie społeczeństwa o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi , samorządowymi, jak również organizacjami społecznymi,
9/ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Ustawodawca wymienił ponadto środki do podejmowania działań wynikające z uprawnień strażników.
W toku podejmowanych czynności strażnik może zatem:
- udzielać pouczeń,
- legitymować,
- dokonywać ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i doprowadzać takie osoby do najbliższej jednostki policji,
- nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym,
- dokonywać czynności sprawdzających i kierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego,
- blokować koła pojazdów,
- wydawać polecenia porządkowe.
Podczas służby strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci: siły fizycznej, kajdanek, pałek obronnych, psów obronnych, paralizatorów elektrycznych, broni gazowej i ręcznych miotaczy gazu. Ponadto straże chroniące obiekty komunalne i użyteczności publicznej, konwojujące dokumenty i przedmioty wartościowe mają prawo do posiadania broni palnej bojowej.

W dniu 24 lutego 1995roku Zarządzeniem Nr 3/95 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelno utworzono Straż Miejską.
W 2000 roku Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXIV/122/2000 nadano Straży Miejskiej w Strzelnie Regulamin Organizacyjny.
Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w Strzelnie sprawują:
- w zakresie organizacyjnym i wykonawczym Burmistrz Strzelna,
- w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

10148

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-01-15 11:56:25

Utworzony:

2007-01-15 11:55:31

Historia zmian


Sputnik Software