Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907337
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Referaty

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Opis działania:
Skarbnik Gminy :

1) opracowuje razem z Burmistrzem projekt budżetu gminy;
2) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji;
3) przekazuje Kierownikom Referatów, pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego;
4) czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
5) nadzoruje pracę Wydziału Finansowego;
6) realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin oraz o podatkach i opłatach;
7) wykonuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. nr 40, poz. 174 z późn. zm.);
8) prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza;
9) udziela kontrasygnaty lub nie na umowach zawieranych przez Burmistrza Strzelna, oprócz umów o pracę;
10) nadzoruje prowadzenie inwentaryzacji i oraz zapisów w księgach majątkowych;
11) dokonuje corocznie, kontroli finansowej 5% budżetów gminnych jednostek organizacyjnych.


Do kompetencji i zadań Referatu Finansowego należy:
1) zabezpieczanie zagadnień finansowych w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości;
2) opracowanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego realizacją;
3) analiza wykorzystania budżetu i przygotowywanie wniosków w sprawie zmian do budżetu;
4) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową;
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
6) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu;
7) prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;
8) realizacja zadań kontrolnych jednostek budżetowych w oparciu o:
- regulamin kontroli wewnętrznej obowiązującej w Urzędzie Miejskim,
- zarządzenia Burmistrza,
- upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydane przez Burmistrza;
9) sporządzanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawienie do zatwierdzenia Burmistrzowi;
10) nadzór nad finansowym rozliczeniem z ZUS;
11) ustalenie zasad obiegu dokumentów i zakładowy plan kont;
12) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz sporządzanie analiz;
13) rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego i innych;
14)rozliczanie działalności finansowej rad sołeckich i komitetów osiedlowych;
15) prowadzenie księgowości materiałowej;
16) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
17) prowadzenie inwentaryzacji mienia gminnego;
18) prowadzenie obsługi kasowej zgodnie z instrukcją kasową;
19) prowadzenie operacji gotówkowych;
20) sporządzanie raportów kasowych;
21) wymierzanie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach;
22) wydawanie zaświadczeń o dochodowości gospodarstw oraz potwierdzanie powierzchni gospodarstw;
23) przygotowywanie decyzji umorzeń i odroczeń podatku oraz ulg ustawowych;
24) pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach;
25) egzekucja zaległych podatków;
26) prowadzenie zamówień publicznych;
27) prowadzenie rejestru umów;
28) planowanie, nadzór i rozliczanie inwestycji realizowanych przez Urząd;
29) nadzór nad brygadą remontowo - budowlaną;
30) dokonuje corocznie, kontroli finansowej 5% budżetów gminnych jednostek organizacyjnych.

 

1.

Dorota Rawska

Skarbnik

52 318-22-37

2.

Anna Wiśniewska

Inspektor ds. księgowości

52 318-22-37

3.

Alina Ruszkiewicz

Główny specjalista ds. poboru podatku

52 318-22-23

4.

Teresa Romblewska

Starszy specjalista ds. wymiaru podatku

52 318-22-23

5.

Emilia Rosinska

Specjalista kasjer

52 318-22-40

6.

Adam Czaplicki

Samodzielny referent ds. zamówień publicznych i inwestycji

52 318-22-35

7.

Natalia Głowacka 

 referent ds. księgowości

52 318-22-35

   

 

 

 

 

 Lista załączonych plików      
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Dorota Rawska (290.6kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Alina Ruszkiewicz (314.8kB) pobierz pokaż
Dorota Rawska oświadczenie majątkowe za 2007 rok (678.1kB) pobierz    
Alina Ruszkiewicz oświadczenie majątkowe za 2007 rok (715.8kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

6061

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2018-04-24 09:09:03

Utworzony:

2004-06-21 09:12:49

Historia zmian


Sputnik Software